Szukaj

Regulamin zakupu

Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin stosuje się do zakupów realizowanych za pośrednictwem e-galerii internetowej „coverart”

Strony oraz Regulacje

Strona internetowa pod adresem www.coverart.pl jest prowadzona przez Beatę Jarzębska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Cover Beata Jarzębska z siedzibą w Celestynowie 05-430, Narutowicza 19, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 141301181, numer identyfikacyjny NIP: 5321677938

Zdjęcia, które nabywa Klient za pośrednictwem e-galerii „coverart” są sprzedawane przez Beatę Jarzębska działającą jako Sprzedawca, we własnym imieniu.

Dokonanie zakupów produktów w e-galerii „coverart.” wymaga akceptacji polityki prywatności. Informację na temat zasad gromadzenia oraz wykorzystywania informacji dotyczących użytkowników e-galerii „coverart.” Klienci znajdą w naszej polityce prywatności .

Dokonane przez Klienta za pośrednictwem e-Galerii „covertart.” zakupy Zdjęć podlegają następującym zasadom i warunkom sprzedaży.

§1. DEFINICJE

1. Sprzedawca –Beata Jarzębska, o której mowa na wstępie Regulaminu;

2. Klient – podmiot, który dokonuje Zamówienia / Zakupu w ramach e-Galerii „ coverart.”;

3. e-Galeria „coverart.” - Serwis Internetowy dostępny pod adresem: http://www.coverart.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

4. Zdjęcia– produkty prezentowane / sprzedawane w Sklepie Internetowym ( e-Galerii „ coverart.”);

5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Zdjęć w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami);

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. z 2014r, poz. 827 ze zmianami);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Zdjęć;

10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich Zamówień i Zakupów Towarów dokonanych za pośrednictwem www.coverart..pl
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z e-Galerii „coverart.”, dostępnej pod adresem http://www.coverart.pl, świadczącej usługi polegające na sprzedaży Zdjęć autorstwa Beaty Jarzębskiej. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówienia w ramach e-Galerii „coverart” 

c) zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach e-Galerii „coverart”

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Właściwości Zdjęć opisane są w informacji o produkcie, który jest dostępny na stronie internetowej www.coverart.pl oraz opisie danego Zdjęcia. Przy wyborze zdjęcia prosimy o uwzględnienie różnic w kontraście i stopniu jasności wynikającym z ustawień parametrów monitora.

Zdjęcia i opisy zdjęć oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Galerii stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy może stanowić naruszenie praw autorskich.

5. Złożenie oświadczenia o zakupie w postaci elektronicznej oznacza akceptację, że wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty przekazane w postaci elektronicznej będą kwalifikowane jako spełniające wszelkie wymagania dla komunikacji w formie pisemnej.

6. Niniejszy Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie internetowej www.covertart.pl . Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian.

§3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Dla uzyskania możliwości zakupu Zdjęcia konieczne jest:

 • akceptacja niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności e-Galerii ,”coverart”
 • wskazanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, danych dotyczących płatności oraz innych wymaganych informacji;
 • wskazanie aktualnego adresu dostawy ( Sprzedawca, nie dokonuje dostaw do skrzynek pocztowych oraz paczkomatów. Zamówienia są realizowane przez kurierów z wymogiem pisemnego potwierdzenia odbioru);

2. Dla złożenia zamówienia należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia ( dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą e-Galerii „coverart”.

3. Zamówienie można składać całodobowo. Zamówienie złożone pomiędzy godz. 24.00 – 15.00 danego dnia - jest uważane za złożone w tym samym dniu. Zamówienie złożone w innym czasie niż wskazane powyżej jest uważane za złożone w pierwszym następnym dniu roboczym.

4.Każde zamówienie Zdjęcia jest traktowane jako odrębna oferta zakupu. Złożone zamówienie będzie następnie przedmiotem akceptacji Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo do:

- niezaakceptowania zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wskazania powodów takiej decyzji,

- ograniczenia sposobu płatności,

- zażądania przedpłaty,

5.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

6.Dla każdego Zdjęcia składa się odrębne zamówienie.

§4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia za pośrednictwem e-Galerii „coverart”, przesłana będzie do Klienta wiadomość e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej, zawierająca potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz określająca szczegóły dotyczące zamówionego Zdjęcia (Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia). Powyższa wiadomość e-mail nie stanowi potwierdzenia akceptacji Zamówienia, lecz jedynie potwierdzenie jego otrzymania.
 2. Po otrzymaniu Zamówienia oraz wysłaniu Potwierdzenia Otrzymania Zamówienia, Sprzedawca dokona sprawdzenia dostępności zamówionego Zdjęcia. Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostanie zawarta z chwilą potwierdzenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, że zamówione Zdjęcie jest dostępny i zostanie Klientowi dostarczony po odnotowaniu dokonania zapłaty przez Klienta (Potwierdzenie Wysyłki).
 3. Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia jednocześnie z Potwierdzeniem Otrzymania Zamówienia.

§5. CENA, PRZESYŁKA I PRZYGOTOWANIE PRZESYŁKI. OPŁATY I PODATKI.

 1. Ceną Zdjęcia jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Zdjęcie w momencie składania zamówienia.
 2. Cena Zdjęcia obejmuje podatek VAT, oraz inne należne podatki, obejmuje też koszty wysyłki.
 3. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem poczty kurierskiej DHL, bądź osobiście nadzorowane przez autorkę Zdjęcia.
 4. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

§6. PŁATNOŚCI

 1. Płatności mogą być dokonywane za pośrednictwem jednego z następujących sposobów, wybranego podczas procedury składania zamówienia: kartą VISA, karta MasterCard, PayU, płatność przy doręczeniu.
 2. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży w przypadku płatności kartą VISA, karta MasterCard, PayU. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na
  rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.

§7. DOSTAWY

Sprzedawca realizuje Zamówienie w terminie podanym dla danego Zdjęcia na stronie www.coverart.pl liczonym w dniach roboczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych, pod warunkiem, że płatność za Towar zostanie dokonana w terminie wskazanym w tytule „ Płatności” pkt. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. jakichkolwiek okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedawcy, w tym w szczególności wojny, aktów terrorystycznych, strajków, stanów wyjątkowych, braku funkcjonowania środków transportu, przerw w dostawach prądu lub mediów, trzęsień ziemi lub innych katastrof naturalnych. Do każdej przesyłki zostanie dołączona faktura VAT obejmująca cenę Towaru i koszty przygotowania przesyłki.

§8. WŁASNOŚĆ PRODUKTÓW

Ryzyka związane z dostarczonym Zdjęcia przechodzą ze Sprzedawcy na Klienta z chwilą doręczenia przesyłki (odebrania jej przez Klienta).

§9. POWIADOMIENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

1. Na podstawie Artykułu 27 Ustawy o prawach konsumenta, przysługuje Klientowi 14 (czternastodniowy) termin do wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży Zdjęć zakupionych za pośrednictwem e-Galerii „ coverart”, bez wskazania przyczyny odstąpienia. Odstąpienie może być dokonane w formie pisemnej (w tym w formie listu lub wiadomości e-mail) i poprzez odesłanie Zdjęć zakupionych za pośrednictwem e-Galerii „coverart”, przed upływem wskazanego 14-dniowego terminu do odstąpienia. Wskazany 14-dniowy termin do odstąpienia rozpoczyna bieg z dniem doręczenia Zdjęcia zakupionego za pośrednictwem e-galerii „coverart”.

2. W celu dotrzymania wskazanego terminu do odstąpienia, wystarczające jest wysłanie: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwrócenie Zdjęć przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz Zdjęcie powinno być wysłane na adres: ul. Krasickiego 49B, 02-611 Warszawa. Do oświadczenia musi być dołączona faktura/pargon, jako dowód zakupu. 

3. Zwrócone zdjęcia muszą być w stanie nienaruszonym to jest w takiej formie jak zostały dostarczone.

§10. KONSEKWENCJE PRAWNE WYKONANIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od Umowy, wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania Umowy podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymane świadczenia nie mogą zostać zwrócone (np. korzyści wynikające z używania) lub mogą być zwrócone tylko częściowo, Klient będzie zobowiązany do zwrotu wartości uzyskanych korzyści nie mogących podlegać zwrotowi.

2.Zdęcia wysłane za pośrednictwem poczty kurierskiej powinny być zwracane za pośrednictwem tego samego operatora. Opłaty za odesłanie Zdjęcia ponosi Klient.

4.Obowiązek zwrotu dokonanej płatności zostanie przez Sprzedawcę wykonany w terminie 14 (czternastu) dni. Termin na dokonanie zwrotu Zdjęcia rozpoczyna bieg dla Klienta od dnia złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub wysyłki Zdjęcia. Dla Sprzedawcy, 14-dniowy termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu i doręczenia zwracanego Zdjęcia.

5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zastosował Klient w pierwotnej transakcji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

§11. DANE KONTAKTOWE

1. W wypadku pytań lub skarg związanych z zamówieniami należy kontaktować się ze Sprzedawcą:

za pośrednictwem poczty e-mail b.jarzebska@icloud.com lub telefonicznie +48793050503 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 -17:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy, wskazanych poniżej) lub w formie pisemnej na adres: ul. Krasickiego 49B 02-611 Warszawa

2.Dni wolne od pracy:

 • 25 grudnia (Boże Narodzenie)
 • 1 stycznia (Nowy Rok)
 • 6 stycznia (Święto Trzech Króli)
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja
 • Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Drugi Dzień Zielonych Świątek
 • 15 sierpnia
 • 21 lipca
 • 1 listopada
 • 11 listopada

§13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Jeżeli nie uda się rozwiązać zaistniałego sporu, strony takiego sporu będą mogły szukać jego rozstrzygnięcia w drodze postępowania przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

§14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin, jak również zakupy Zdjęć dokonywane za pośrednictwem e-Galerii „coverart” podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów